ON OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  AYDINLATMA METNİ

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

ON OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (ON OTOMASYON) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve kişisel veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla bu metin hazırlanmıştır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kurumumuzda çalışan, çalışan adayı, stajyer, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı, iş yeri hekimi, hissedar/ortak, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alan kişi, dış denetçi, kamu personeli, müşteri çalışanı, habere konu kişi, ziyaretçi, misafir ve web sayfası ziyaretçisi ilgili kişi tiplerine ait  kimlik, iletişim, finans, mesleki deneyim, işlem güvenliği, sağlık bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, özlük, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, hukuki işlem, dernek üyeliği, risk yönetim, fiziksel mekan güvenliği, müşteri işlem ve santral kayıtları kişisel verileri bulunmaktadır.

ON OTOMASYON aşağıda açıklanmış amaçlar doğrultusunda bu kişisel verileri işlemektedir;

 • Çalışan alımlarında stajyer ve çalışan adaylarının değerlendirilebilmesi, istihdamın sağlanabilmesi, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Çalışanlarımızın memnuniyeti ve bağlılığı, mevzuattan kaynaklı haklarının ve diğer yan haklarının yerine getirilmesi ve zimmetlerin yönetimi, fazla mesai sürelerinin takibinin yapılması, özel sağlık sigorta süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları faaliyetlerinin ve yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği yasal şartlarının yürütülmesi, acil durumlarda ilgili kişi ve kurumlarla iletişimin sağlanabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışan ve tedarikçi çalışanlarının eğitimlerinin tamamlanabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde ilgili kurumlara ve makamlara raporların sunulabilmesi,
 • Kurumda internet erişimi sağlayan kişilerin log kayıtlarının 5651 sayılı kanuna göre alınabilmesi,
 • Firmamız ve tedarikçi çalışanlarının eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Firmamızdan gerçekleşen iş süreçlerinin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Mal ve hizmetlerin üretimi, satışı süreçlerinin yönetilmesi, satış sonrası bakım, onarım, devreye alma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmetlerin iade sürecinin yürütülmesi,
 • Yurtdışından temin edilen ürünlerin ulaşması kapsamında süreçlerin yürütülmesi,
 • Yurtdışına ithal edilen ürünlerin sipariş, nakliye ve sigorta süreçlerinin yürütülmesi,
 • Gümrük işlemleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ulusal ve uluslararası akredite kuruluşlarının denetim ve sertifikasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çevre danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, yurtiçi satın alımların gerçekleştirilmesi,
 • Finansal ve muhasebe ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinliklerin hazırlığının yapılması, personellerimizin katılımının sağlanması,
 • Reklam, kampanya ile ürün ve hizmetlerimizin pazarlanması,
 • Ulaşım ve konaklama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Firmanın fiziksel mekân güvenliğinin temini ve ziyaretçilerinin kayıtlarının oluşturulması,
 • Web sitemizden ve çağrı merkezimizden gelen talep/şikayet süreçlerinin yürütülebilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi,

Maksatlarıyla işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Stajyer, çalışan adayı, çalışan, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı, iş yeri hekimi, hissedar/ortak, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alan kişi, dış denetçi, kamu personeli, müşteri çalışanı, habere konu kişi, ziyaretçi, misafir ve web sayfası ziyaretçisine ait kişisel veriler ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde;  ON OTOMASYON faaliyetlerini yürütebilmek için yetkili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri paylaşılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati ve hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan toplanabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi  www.onotomasyon.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan ON OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. ON OTOMASYON, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin Kanun’un 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
 • Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
 • Başvurunuzda;
 • a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
  b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
  ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
  d) Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
 1. İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yukardaki maddelerde geçen haklarınızı “ON OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu ‘nu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle yapabilirsiniz:

 • Adrese elden yapılan başvuru: İlgili kişinin “KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurup, Kişisel verileriniz ile ilgili işlemin yapılmasını istediğiniz Veri Sorumlusunun yukarıda belirtilen adresine bizzat yapacağı başvurudur. Başvuru esnasında kimliğini ibraz etmesi gerekmektedir. Adres:ON OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., Eyüp Sultan Mah. Başkent Cad. No:6/1 34885, Sancaktepe/İstanbul”

 • Noter aracılığı ile başvuru: İlgili kişinin noter tarafından tasdiklenmiş “KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu’”nu iadeli/taahhütlü olarak belirtilen adrese göndermesi veya noter tarafından belirtilen adrese gönderilerek yapılan başvurudur. Adres: ON OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., Eyüp Sultan Mah. Başkent Cad. No:6/1 34885, Sancaktepe/İstanbul”.

 “KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu bu bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde red nedeni/nedenleri veya talebin gerçekleştirilmesi halinde yapılan çalışma yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

ON OTOMASYON “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ’ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

KVKK POLİTİKASI